PRAKTYCZNE INFORMACJE

Formalności

Jeżeli pozyskana energia wykorzystywana jest na własny użytek (małe przydomowe elektrownie wiatrowe) nie wymagana jest koncesja ani pozwolenia z Zakładu Energetycznego, wyłącznie zgłoszenie.

Jeżeli maszt nie jest związany trwale z gruntem lub elektrownie wiatrowe montowane są na obiektach budowlanych, a ich wysokość przekracza 3 metry konieczne jest tylko zgłoszenie do właściwego organu, czyli przeważnie starostwo. Organ ma 30 dni na wniesienie sprzeciwu, jeżeli tego nie zrobi można przystąpić do montażu elektrowni wiatrowej (Ustawa Prawo Budowlane, art. 30)

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • oznaczenie wnioskodawcy;
 • wskazanie organu, do którego kierowany jest wniosek;
 • przedmiot zgłoszenia - rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz planowany termin ich rozpoczęcia;
 • oznaczenie nieruchomości numer działki itp.);
 • załączniki (oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością np. prawo własności, użytkowanie wieczyste itp.).
 • odpowiednie rysunki (jeżeli jest to wymagane)
 • Pozwolenia na budowę ( W przypadku masztu posadowionego na fundamencie, trwale związanego z gruntem (Ustawa Prawo Budowlane, art. 3)

W celu uzyskania pozwolenia na budowę wymagane jest:

 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, która musi być zgodna z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego;
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Do wniosku o pozwolenie na budowę (zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane) trzeba dołączyć:

 • projekt budowlany (cztery egzemplarze) oraz opinie, uzgodnienia i pozwolenia
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
Projekt budowlany (zgodnie z art. 34 Ustawy Prawo Budowlane) powinien zawierać:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie obejmujący określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys, i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych itp.
 • projekt architektoniczno-budowlany.

Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.